Nedlasting [Til forsida]

SigveSaker har følgjande filer til nedlasting:


Evangeliseringsversjon (Demo) av DataBibelen

Merk at her er bare ein liten demo. Om du ynskjer å seinare kunna pakka opp full DataBibel med passord må du installera Nedlastbar CD-pakke.

Evang/demo av DataBibelen for Windows er fila dbgsdemo.exe (ca 15 MB). Ho må lastast ned og deretter STARTAST (viktig!) for å bli installert på harddisken. Sida med Systemkrav står i menyen, men demoen fungerer på alle vanlege Windows.

Andre enn Windows: Evang/demo for Mac og Linux er fila MacLinux.jar, omtale er på sida Mac/Linux i menyen. Det enklare programmet DataBibelen Mobil for mobiltelefonar med Android kan lastast ned frå Google Play, omtale er på sida Mobiltelefon i menyen.

Desse gratisversjonane er både ein evangeliserings-versjon til fri bruk for alle som vil lese gratis i Bibelen, og ein demonstrasjons-versjon for dei som vil teste programmet utan først å måtta kjøpe det.

Innhaldet i pakka varierer, men inneheld for tida heile 1930-Bibelen på bokmål, 1921-Bibelen på nynorsk, fem moderne nytestamenter, Landstads Kirkesalmebog (IKKJE den reviderte), Eit ord i dag (andaktsbok av Ludvig Hope), og nokre andre tekstar (m.a. Bibelleseplanen og Kyrkjeårets bibeltekstar).
Windows-versjonen har også med nokre bibelske kart, ein sjølvgåande presentasjon (opplæringspakke), MannaKorn-program, skjermsparar som viser bibelvers og Bibelbok (eit lite dataspel).

Tilbake til Nedlastingsoversikt.


Oppgradering av DataBibelen

Full oppgradering krev at du kjøper ny CD. Men du kan delvis oppgradere ein gammal DataBibel ved å installere Evang-/demoversjonen omtalt ovanfor direkte OPPÅ den gamle DataBibelen din. Pass på å installere oppgraderinga til same mappe på disken som DataBibelen er i, og overskriv eksisterande filer som er eldre. Dette kan t.d. hente ned nyaste Bibelleseplan og nyaste program.

Windows: Brukarar med program frå 2007 eller nyare kan enklast få ei mindre oppdatering ved å velge menyvalg Hjelp / Oppdater program inne i sjølve DataBibelen.

Mac, Linux: Meir info er p sida Mac/Linux, seksjon Oppgradering.

Tilbake til Nedlastingsoversikt.


Brukarmanual (håndbok)

Saman med CD-en blir det levert ein liten, trykt manual for installering og korleis ein kjem i gang. Han ligg her som nettside for dei som har mista han, blinde og andre interesserte.

Den eigentlege brukarmanualen, med detaljert informasjon om korleis ein bruker programmet, er innebygd som hjelp-system i sjølve DataBibel-programmet.

Windows-brukarar vil også kunna ha god nytte av den sjølvgåande opplæringspakka som er med på CD-versjonen og demoen (sjå øverst).

Tilbake til Nedlastingsoversikt.


Nedlastbar CD-pakke

DataBibelen blir normalt distribuert som nedlasting og eit passord, men ein kan enno bestille ein fysisk CD. Vanlegvis lastar ein ned ei fil og så startar ho for å installere ein liten demo med mange krypterte modular. Etterpå pakkar ein opp nokre av desse med eit kjpt passord.

Nedlastbar CD-pakke bruker ein slik:
(Hugs å gjera punkt 3 og 4, ellers får du bare ein liten demo!)

  1. Last ned ei av dei store pakkene under
  2. Installer nedlasta pakke til harddisken - dette installerer ein liten demo
  3. Bestill passord innafrå den installerte pakka, om du ikkje alt har eit
  4. Pakk opp med passordet, og du får heile DataBibelen

Detaljert forklaring:

1. Last ned og installer ein av desse filene. Dei er ganske store, nesten ein halv GB:
     db_nett.exe (for Windows)
     ml_nett.jar (for Mac og Linux)
Lagre gjerne fila i ei mappe C:\BIBEL (mappa BIBEL på lokal disk C:). Du må kunne finne fila att etter nedlasting, så du kan starta ho for å installere.

2. Installer fila til harddisken ved å starta ho - velg gjerne å installere til mappa C:\BIBEL. Sjå seksjon Problem under om du ikkje får det til.

Har du ein DataBibel frå før installerer du OPPÅ denne, altså til same mappa som denne ligg i. Du skal ikkje slette noko først.
Etter installeringa skal du ha fått dei same tekstane som er i nyaste demo av DataBibelen, i tillegg til dei du evt hadde frå før. Installeringa legg i tillegg mange låste tekstar på harddisken din, men du har altså IKKJE enno pakka opp den kjøpte versjonen.

3. Bestill så passord for tekstane eller oppgradering du ynskjer å kjøpe, om du ikkje alt har det. Du kan kjøpe DataBibelen, CD-tillegget, ekstra tekstar, sangbøker eller oppgradering av gammal DataBibel.
Merk: Du må skrive ut eller skrive ned dette passordet. Om du mister det har du bare krav på å få det sendt omatt ein gong.

Bestill ved å starta DataBibelen og bruke menyvalg Hjelp / Tilbakemelding, så kan eg sjekke at alt er installert rett. Neste gong eg sjekker strømposten min ser eg bestillinga di, og sender passord og betalingsinformasjon tilbake.
Merk: Dette fungerer ikkje hos alle, så om det blir problem sender du bare ei melding til databibelen@sigvesaker.no der du skriv at nedlasting OG installering fungerte utan feilmeldingar, og kva du vil bestille.

4. Pakk opp tekstane ved å bruke passordet du får (eller har frå før). Passordet kjem med detaljert instruks, men du bruker bare menyvalg Hjelp / Installer tekstar (Illustrasjon). Neste gong DataBibelen startar skal du ha fått dei nye tekstane og/eller sangbøkene. Når alt er i orden betaler du evt med betalingsinformasjonen som kom med passordet.

Bruk av tidlegare passord:

Har du tidlegare kjøpt CD-tillegg og sangbøker med passord kan du no bruke dei same passorda med nedlastbar CD-pakke. Bruk menyvalg Hjelp / Installer tekstar inni DataBibelen. Svært gamle passord - nærmare 10 år gamle - har bare 10 tegn i staden for 12, og vil dessverre IKKJE fungere.

DataBibelen Grunnversjon - "sjølve CD-en" - har før blitt installert utan passord frå CD-en. Men bibeltekstane er ikkje frie, så i CD-pakka er Grunnversjonen låst. Dei som har kjøpt og registrert ein DataBibel versjon 6.5a (står på CD-etiketten), og vanskeleg kan overføre frå anna datamaskin, kan få passord for Grunnversjonen tilsendt gratis. Eldre CD-ar må oppgraderast.

Ved problem:

Nedlasting: Om sjølve nedlastinga av fila ikke fungerer er truleg ikkje feilen i DataBibelen, men i utstyret ditt. Forsøk omatt, spør evt nokon om hjelp. Om den nedlasta fila er over 400 Mb, men ikkje vil installere - sjølv etter omstart av datamaskinen - sender du nøyaktig feilmelding til SigveSaker.

Windows: Om db_nett.exe ikkje vil installere kan du forsøke ml_nett.jar i staden. Det krev Java, det har dei fleste.

Mac: Om du ikkje får starta det nedlasta ml_nett.jar av di det ikkje er laga av Apple, kan du fjerne denne sperra nokonlunde slik:

Når du neste gong forsøker å starta ml_nett.jar bør det fungere.


Tilbake til Nedlastingsoversikt.Tilbake til forsida