Lisensreglar [Til forsida]

DataBibelen kan du til eige bruk installere på datamaskinane du bruker; som PC, Mac eller Linux.

Organisasjonar kan la to medarbeidarar installere programmet på ein maskin kvar på jobben, om dei sjeldan vil bruke det samstundes.

Famile: Ein husstand kan tilsvarande installere på to maskinar for to brukarar, om dei ikkje ofte bruker DataBibelen i yrket, og sjeldan vil bruke programmet samstundes. I tillegg vil heimebuande, heilt forsørga barn utan eiga inntekt (t.d. studielån) vera dekka av ein vanleg lisens.

Skal programmet brukast på fleire datamaskinar enn dette, er det oftast best å kjøpe ein fleirbrukarlisens. Merk at ein DataBibel-brukar også kan installere på mobiltelefonen utan å rekne det som ein eigen maskin, då ein ikkje les tekst på datamaskinen og mobilen samstundes.

Her er ei oversikt over kva dei vanlegaste fleirbrukarlisensane kostar:

BRUKARAR GRUNNPRIS
1 x 1
5 x 2
10 x 3
25 x 4

Altså: Om du vil ha lisens for inntil 10 brukarar (altså 6-10), må du betale tre gonger grunnprisen. Ein slik lisens gjeld innan eit bygningskompleks. I tillegg kan dei som bruker ein fleirbrukarlisens på ein stasjonær maskin på jobb også installere DataBibelen heime, dersom han garantert blir sletta heime når dei slutter. Brukarane kan til dømes skrive under på dette før dei får installere.

Skular kan vidare leggja fleirbrukarlisensar inn på to reine elevmaskinar for kvar lisens, om dei er eigd av og står på skulen sitt område. Ein 10-lisens dekkjer m.a.o. 10 vanlege brukarar og i tillegg 20 elev-PC-ar.

Der skulen utstyrer alle elevane med bærbare PC-ar krevst ein spesiallisens. Spesiallisensar kan også gjelda t.d. for alle skulane i ein kommune, ein organisasjon spreidd på fleie stader, eller alle forkynnarane i eit kyrkjesamfunn. Ta kontakt med SigveSaker om slike.

Utprøving: Eg får nokre gonger spørsmål frå brukarar som ynskjer å installere programmet sitt hos andre, for evangelisering eller utprøving. Akkurat som for vanlege trykte bøker er det ikkje lov å kopiere opp fleire eksemplar og dele ut. Vurder om den gratis Evangeliseringsverjonen kan brukast, den kan du gje til alle interesserte. Likevel har SigveSaker ingen innvending mot at du installerer den fulle DataBibelen hos andre i kortare tid, mens du sjølv IKKJE bruker programmet. Det vil tilsvare at du låner ut ei trykt bok.Tilbake til forsida