Informasjonsbrev [Til forsida]

På denne sida er det samla og omarbeidd utdrag av info-brev som SigveSaker har sendt ut tidlegare. Om du ynskjer å få tilsendt slik informasjon kan du registrere deg i Bestillingsskjema og notere at du vil registrere deg i kommentarfeltet.


BIBELLESEPLANEN OG BIBELTEKSTAR FOR KYRKJEÅRET 2017

Bibelleseplanen frå http://www.VerbumForlag.no får me også i år bruke i DataBibelen. Stor takk til dei. Papirutgåver av leseplanen får ein frå http://www.bibel.no og i bokhandelar.

Merk at datoversjonen av Kyrkjeåret har ei lenke "Ressurser" som viser til full liste, som har forslag til preiker og salmar.

* For å få desse tekstane startar du DataBibelen og bruker menyvalg HJELP / OPPDATER PROGRAM, om menyvalget finst.

* Ved problem kan du gjera det manuelt, instruks på: http://databibelen.no/nedlast.htm#Oppgradering

* Brukarar med Mac eller Linux kan følgje instruks på: http://databibelen.no/maclinux.htm#Oppgradering

OPPGRADERING TIL NEDLASTBAR UTGÅVE

DataBibelen blir normalt installert frå Internett. Færre har no CD-lesar, men dei som treng det kan enno bestille på CD.

Ein installerer ein demo med krypterte modular, og om det går greitt kjøper ein passord for å installere heile DataBibelen. Slik betaler ein ingenting før ein er sikker på at det fungerer. Sjå http://databibelen.no/nedlast.htm#NedlastFullCD

Oppgradering av DataBibelen til nyaste utgåve - som også inneheld Bibel 2011 - koster kr 390 med mva/eksp. Dette inkluderer CD-tillegget om du har passord til dette frå før. Oversikten over kva DataBibelen inneheld i dag er på lista: http://databibelen.no/dbcdlist.htm

Om du ikkje har CD-tillegget (nederst i lista) frå før, og ynskjer å kjøpe det samstundes med ei oppgradering, koster oppgradering pluss Tillegget kr 750 med mva/eksp. Oversikt over innhaldet i Tillegget står nederst på same innhaldsliste.

KOPIERING AV TEKST I KYRKJESAMFUNN

Det kjem av og til spørsmål om det er lovleg å bruke tekst frå DataBibelen saman med projektor, og å kopiere opp teksten. Me har informert om relevante nettsider i 2007, 2009 og 2012. Men slike sider kan dessverre forsvinne, og det har skjedd igjen.

Dei nyaste nettsidene me har funne - med lenker vidare - er:
http://www.kopinor.no/avtaler
http://www.kopinor.no/avtaler/kirker-pg-trossamfunn
http://www.tono.no/artikkel/kirke/

SigveSaker har dessverre lite juridisk kompetanse, men tolker avtalane som at i vanlege samlingar i kyrkjelydane som er del av avtalane, kan ein bruke vers "med fornuft". Altså ikkje for mykje om gongen, og ikkje slik at dette kjem i staden for innkjøp av t.d. sangbøker. Hugs: Ein skal ALLTID oppgje kjelde.

DATABIBELEN MOBIL MED PASSORD

DataBibelen Mobil kjører på mobilar osv som kjører Android. Same passorda ein kjøper til vanleg DataBibel kan no installere dei same tekstane på din mobil frå Internett. Sjå meir på http://databibelen.no/db_mobil.htm#Passord

DATABIBELEN OG BLINDE BRUKARAR

Dette kan eg dessverre sjølv lite om. Men ein blind brukar har skrive om dette på heimesida under "For blinde" i menyen til venste. Direkte lenke http://databibelen.no/db_blind.htm

PROBLEM MED INSTALLERING?

Eg kom over ein kunde som har kjøpt DataBibelen, men ikkje fekk til å installere. Han gav opp. Send gjerne strømpost om du ikkje får til DataBibelen du har kjøpt, så forsøker me litt til.

NORSK SALMEBOK 2013

Norsk Salmebok 2013 som tekst i DataBibelen er no tilgjengeleg, og blir sendt ut til kundar i neste veke.

Det er med nokre tillegg, nærmare detaljar er på
http://eideforlag.no/?isbn=978-82-514-0808-0

Pris er kr 399 med mva, pluss evt frakt kr 30. Du kan bestille frå SigveSaker på vanleg måte.

NY SIDE: SPØRSMÅL OG SVAR (FAQ)

www.databibelen.no har alltid hatt ein god del nyttige tips, men spreidd over fleire sider. Dermed har ikkje folk alltid har funne dei. Slike er no samla på ei ny nettside med spørsmål og svar på vanlege spørsmål - ein såkalla "FAQ":
databibelen.no/faq.htm

DATABIBELEN FOR MAC/LINUX

Demo, oppgradering og årets bibelleseplan på Mac og Linux har blitt mykje enklare. Sjå under "Mac/Linux" på heimesida, seksjon "Oppgradering" og "Evang/Demo". Direkte lenke:
databibelen.no/maclinux.htm

Destruer gammalt materiell

Det er ein god ide å destruere gamle CD-ar og anna forelda materiell når du kjøper oppgradering og mottar nyare CD-ar. I ny og ne lagrar brukarar gamle og nye CD-utgåver på ulike stader, og får problem når dei forsøker å installere gamle, utgåtte CD-ar på ein ny PC.
Ein bør også lagre CD og eventuelle passord saman.

Tryggleikskopi av DataBibelen

Merk at det er lov å ta tryggleikskopi av DataBibelen til eige bruk, uansett medium. Kopierer du mappa C:\BIBEL kan du seinare re-installere ved å kopiere mappa tilbake til ein PC og installere nedlastbar demo frå heimesida til same mappe.
(Dette er også ein måte å installere til PC utan harddisk.)

SigveSaker skifter adresse

På DataBibel-materiell står SigveSaker med både gateadressa Grannesbakken 12 og Granneshagen 24. Begge desse adressene går til same huset, det er bare vegen som er lagt om. Granneshagen 24 blir einaste adresse etter kvart som materiell blir oppdatert.

Vedlikehald av adresselista

Me sletter epostar som returnerer med feil. Sei gjerne frå om du har fleire epostar, og om du vil ha dei som ekstra mottakar av infobreva, eller som reserve om vanleg adresse feiler.

Sei gjerne frå om du ikkje lenger ynskjer å motta desse infobreva - me ynskjer bare glade mottakarar. :)

Om du bare seier du vil bli sletta, deaktiverer me bare eposten. Sei frå om du vil bli HEILT sletta frå databasen vår. Du må då bli registrert igjen om du seinare vil oppgradera DataBibelen.

Rapport frå SigveSaker sitt Bibel-arbeid

Salg av dataprogram og gåver har til no samla inn over 4,3 millionar til Bibel-spreiing blant muslimar, og me har spreidd over 42 tusen gratisversjonar på diskettar og via Internett. Takk til alle dei som har vore med på å støtta dette arbeidet.Her er den årlege PRODUKT- OG PRISLISTA

Prisane er inkludert mva, og kan bli endra utan varsel. Ordrar under kr 1100 blir tillagt frakt kr 30 inkl mva.

DataBibel-CD
Hovudproduktet er "DataBibelen" til kr 498. Innhaldet svarar til 3,5 hyllemeter med bøker. Det er med 20 bibeltekstar (Bibel 2011, 1978/85, 1930/38, 1921) + ein del NT-tekstar. Det er vidare 2 millionar kryssreferansar, 1300 bilde og 130 andre ymse bøker.
Det er også med andre program; mannakorn, skjermsparar, eit lite bibelspel og sjølvgåande presentasjon (opplæring) av DataBibelen. Ei innhaldsliste er på dbcdlist.htm

DataBibel-tillegget
DataBibel-CD-en har også ei tilleggspakke ein kan kjøpe separat, til kr 498 (CD + tillegg kr 996). Med tillegget har programmet også Norsk Bibel bokmål og nynorsk, og Bibelen Guds Ord (kalla "norsk King James"). Altså totalt alle dei 10 norske biblane.
Det er vidare med Apokryfene, Alterboka, Svensk Bibel 2000 og Nestle-Aland 27 (gresk NT), pluss eit par andre bøker. "CD-tillegget": dbcdlist.htm

Sangbøker
Sangbøkene følgjer ikkje med DataBibelen, men legg seg inn i og blir ein del av denne. Sangbøkene kan også kjøpast lause, utan DataBibelen. Dei kjem med fleire timar (enkel) musikk, og oppslagslister.
    Kr 399,-   Norsk Salmebok 2013 (med div tillegg)
    Kr 240,-   Syng for Herren (bare kalla Sangboka)
    Kr 240,-   Landstads Reviderte Salmebok

Andre biblar
Desse Biblane er ikkje del av CD-pakkane, men kan kjøpast som eit tillegg til DataBibel-CD-en:
    "New Revised Standard Version 1989"
    "Svenska Folkbibeln"
Også bibeltekstar i CD-tillegget kan kjøpast separat for å utvide ein vanleg CD. Pris kr 120 for kvar bibel.Sosiale nettverk

SigveSaker får ein del invitasjonar til sosiale nettverk som Google+, Facebook, LinkedIn, osv. Takk for desse, men då eg bare ser dei som fleire ting eg må sjekke i tillegg til vanleg strømpost, er det inntil vidare ikkje interessant å vera med.

Songview (storskjerm/prosjektor)

DataBibelen har enkle funksjonar for å styre storskjerm (prosjektor). Gratisprogrammet Songview er meir avansert, og DataBibelen kan overføre heile songar om gongen til dette, eitt vers på kvart bilde. (Slik bruk er sjølvsagt underlagt vanlege lover for kopiering.) SongView har no komme i ny utgåve, som også kan spela av videoar: www.logos-solutions.org.uk/

Fleirbrukarlisensar og DataBibelen Mobil

Fleirbrukarlisensar kan inkludere heime-maskinane til brukarane. Då vil dei utan vidare kostnadar også inkludere DataBibelen Mobil (sjå db_mobil.htm), som kjører på mange store mobiltelefonar.

Gamle nedlastingar

Folk spør nokre gonger om å få tilgang til gamle nedlastingar. Alle desse blir lagt på same filnavn, slik at gamle blir sletta. Me tar ikkje eingong vare på gamle nedlastingar sjølv. Så det ein korkje finn på heimesida under "Nedlasting" eller via "Info-brev" er dessverre ikkje lengre tilgjengeleg. Om ein kjøper oppgradering av DataBibelen får ein sjølvsagt med alt dette, pluss tekstane som IKKJE vart lagt ut til nedlasting.

Bare for programmerarar: DDE-kommunikasjon

Dette gjeld bare programmerarar som alt har laga eit anna program dei ynskjer skal samarbeida med DataBibel-programmet. Om me får i stand eit formelt samarbeid kan SigveSaker levere dokumentasjon på korleis DataBibelen kan kommunisere med andre program via såkalla DDE-kommunikasjon.

"Databibel" frå Mediasoft

Eg får spørsmål frå skular om ein såkalla "databibel" som dei får tilsendt utan å ha bedt om det, saman med ei rekning. Dei som vil ha bakgrunnsinfo om dette kan lese avisutklipp på sg_info.htmTilbake til forsida